Kolektif şti: Ticari bir işletmeyi ticari bir unvan altında işletmek amacıyla gerçek kişilerce kurulan ve ortaklarının sorumluluğu sınırlandırılmamış olan şirkettir.Tüzel kişiler kuramaz ve ortakta olamaz.
Kuruluş işlemleri sırayla şöyledir:
1- Yazılı bir sözleşme hazırlanır
2- Sözleşme tüm ortaklarca imzalanır.
3- Sözleşme notere onaylatılır.
4- Ticaret siciline kayıt yaptırılır.(en geç 15 gün içerisinde)

Ticaret sicile başvuruda istenen evraklar:
1- Şirket sözleşmesi
2- Ticari durum tasdiknamesi
3- Ortakların nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah senetleri
4- İmza sirküleri
5- Ehliyet belgesi (medeni haklardan yararlanma)

Tescil ve ilanla tüzel kişilik kazanan şirket 1 ay içerisinde şu kurumlara başvurmalıdır:
1- Vergi Dairesine 2- SSK.ya(işçi çalıştıracaksa) 3- Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne
Not: Kollektif şti ünvanında ortaklardan birinin adı veya soyadı yeralmalıdır.Kanuni mukavelelere göre kurulmayan kollektif şti. adi şirket sayılır.Borçlar Kanunu uygulanır.

Kuruluş işlemlerinin muhasebesi:
Şu defterleri tutarlar: 1-Yevmiye 2- kebir 3- kasa 4-envanter 5- kambiyo senetleri defteri

Kuruluş yevmiye kayıtları 2 aşamadan oluşur:
1- Sermayenin taahhüdü 2- Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
-----------------------------------
Ödenmemiş sermaye
-------Sermaye
----------------------------------- SERMAYE TAAHHÜT KAYDI
Kasa
------- Ödenmemiş Sermaye
-----------------------------------SERMAYE TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRME KAYDI

A-)SERMAYE ARTIRIMI VE KAYDI
Sermayedeki değişikliklerin tescil ve ilanı zorunludur.
Şu nedenlerle artırım yapılır:
1- Kuruluş sırasında gerekli sermaye miktarı eksik hesaplanmış olabilir.
2- Şirket iş hacmini genişletmeye karar vermiş olabilir.
3- Enflasyon nedeniyle sermaye yetersiz kalmış olabilir.
4- Yanlış yatırım politikaları sermayeyi olumsuz etkilemiş olabilir.

Sermaye artırımı şu yollarla yapılır:
1- Mevcut ortakların sermaye payları artırılır.
2- Yeni ortak alınır.
3- Başka bir şirketle birleşilir.

Yevmiye kaydı: Sermaye taahhüdü ve taahhüdü yerine getirme kaydı ile aynıdır.
-------------------------------------- -------------------------------------
Ödenmemiş sermaye Kasa
-------Sermaye ------- Ödenmemiş Sermaye
--------------------------------------- --------------------------------------
B-)SERMAYE AZALTIMI VE KAYDI
Sermayedeki değişikliklerin tescil ve ilanı zorunludur.
Şu nedenlerle azaltılır:
1- Kuruluş sırasında gerekli sermaye miktarı fazla hesaplanmış olabilir.
2- Şirket zarar etmiş bu zararı ortaklar karşılamamış olabilir.
3- Şirketten ortak ayrılmış yada ortak çıkarılmış olabilir.

Şu yöntemlerle sermaye azaltılır:
1- Mevcut ortakların sermaye payı azaltılır.
2- Ortak çıkarılır yada ortak ayrılır.

Yevmiye kaydı: 2 kayıt yapılır: 1- Azaltım taahhüt edilir 2-Azaltım yapılır.
-------------------------------- -------------------------------------
Sermaye Ortaklara Borçlar
------- Ortaklara Borçlar -------Kasa
-------------------------------- --------------------------------------
Azaltım taahhüdü Azaltımın yerine getirilişi