Limited Şirket Kuruluşu İçin Takip Edilecek İşlemler

* Dilekçe ekinde, kurucuların imzaları noterce onaylanmış 3 nüsha şirket ana sözleşmesi ile Bakanlığa başvurulur.
* Şirketin kurulması uygun olduğunda izin yazısı hazırlanarak imza makamına takdim edilir. İmza makamı imzaladıktan sonra sözleşmeler evrak servisinde kaşe ve resmi mühürle mühürlenerek yazı ekinde şirket ortaklarına veya yetkiliye verilir.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

* Şirket kuruluşunun yapılabilmesi için en az iki gerçek veya bir tüzel kişinin olması gerekir.
* Kurucuların adı soyadı, ikametgah adresi ve uyruğu belirtilir.

Şirket Ünvanı Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar

* Ünvanın Türkçe kelime olması,
* Aynı ünvanda daha önceden kurulmuş şirket olmaması,
* Cumhuriyet, Milli,Türkiye, gibi ibarelerin ünvanda kullanılması için Bakanlar Kurulu kararı alınması,
* Şirket ünvanında çekirdek isim olarak şirket kurucularının ad ve soyadları kullanıldığı takdirde bu ünvanın anlam ifade etmesi,
* Şirket ünvanı ile amaç konusu uyum içerisinde olması gerekmektedir.

Özel Amaçlı Limited Şirketler

* Sigorta acentalığı, menkul değerler acentalığı ve fuarcılık gibi ibareler ünvanda yer alırsa şirketin konusu münhasıran belirtilen konular ile sınırlandırılır.
* Ünvanda, Dış Ticaret, İthalat, İhracat, Pazarlama yer alırsa, amaç ve konuda üretime yönelik ibareler yer alamaz.
* Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirler, şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.
* Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa, müdür mali müşavir olmak zorundadır.
* Limited şirketler ikraz yapamazlar,
* Limited şirketler hisse senedi, tahvil çıkaramazlar menkul değerlerle ilgili aracılık faaliyetinde bulunamazlar, bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.
* Kurulacak olan limited şirketin sermayesi minimum 5.000 TL. olmak zorundadır.
* Şirket nakdi sermayesinin dörtte birini 3 ay içinde, kalanı ise 3 yıl içinde ödeneceği belirtilmelidir.
* Kurucu ve ortak sayısı 20’nin üzerinde ise, anonim şirket hükümlerine tabi olur.

Limited Şirket Dönüşüm Yolu İle Kuruluyorsa
Anonim, kolektif, komandit ve ferdi işletmeden dönüşüm olarak limited şirket kurulabilir, bu durumda;

* Öz varlık tespiti için Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur.
* Bilirkişi raporu alınır.
* Kolektif ve komandit şirketten dönüşüm ise ilgili vergi dairesinden ortakların vergi borcu olmadığına dair belge alınır.
* Ayni sermaye taşıt ise, ilgili trafik Şube Müdürlüğü’nden Mülkiyeti Muhafaza Kaydı olmadığına dair belge alınır.
* Ayni sermaye gayrimenkul ise, Tapu Sicil Muhafız Müdürlüğü’nden gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidatın olmadığına ilişkin yazı alınır.
* Şirket sermayesi ayni, nakdi, ayni ve nakdi birlikte olabilir.
* Ayni sermayenin toplamı 5.000 TL.nın altında ise bunun kalanını nakdi sermaye ile tamamlamak mümkündür.
* Dönüşüm, anonim şirketten limited şirkete ise, Genel Kurul’da dönüşüm kararının alınması ve başvuruda HAZİRUN (ortaklar listesi) cetveli ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin getirilmesi gerekmektedir.

Şirkette Yabancı Ortak veya Yabancı Sermaye Bulunma Durumunda

Yabancı sermayeli şirket kurulmasında takip edilecek işlemler ;

* Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınır,
* Yabancı sermaye ile kurulan limited şirketin anasözleşmesi Türk Ticaret Kanunu ve izin belgesindeki özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir.

Yabancı uyruklu olmakla beraber uzun süredir Türkiye’de yaşıyor ise;

* Şirket Ortağı Türkiye’de yerleşik yabancılardan ise; döviz getirmek zorunda olmadığına dair T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün izni gerekmektedir.