Limited Şirketlerde Sermaye Arttırılması
Limited şirketler aşağıdaki nedenlerden dolayı sermaye arttırımına gidebilirler:

*Gerekli miktarın altında bir sermaye ile işe başlanılması,
*İş hacminin artması sonucu sermayenin yetersiz kalması,
*Enflasyon sonucunda ek çalışma sermayesi gereksinimi duyulması.
Sermaye arttırımına gidilebilmesi için ortakların oybirliği gereklidir. Sermaye arttırımına gidilmeden önce tıpkı kuruluş işlemlerinde olduğu gibi anasözleşmede gerekli maddeler eklenmesi ve tescil ve ilan ettirilmesi gerekir. Sermaye arttırımına gidilebilmesi için işletmenin ödenmemiş sermayesinin olmaması gerekir.

Sermaye arttırım kayıtları da kuruluş kayıtlarına benzer. Ortaklar arttırılacak sermayenin tamamını taahhüt ederler. 1/4 ünü nakit olarak öderler. Kalan sermaye en geç üç yıl içinde şirkete ödenir. Bu madde anasözleşmeye eklenir.

Örnek: Yıldırım Gıda, Temizlik Sanayi Ticaret Limited şirketi ortakları, sermayenin iş hacmine yeterli gelmemesi nedeniyle sermaye arttırımına gitmeye karar vermişlerdir. Yasal işlemler tamamlanmıştır. Şirketin sermayesi 60.000 YTL ve tamamı ödenmiştir. Sermayenin %50'si oranında arttırıma gidilecektir. Şirket üç ortaklıdır. Ortaklar X,Y ve Z sırasıyla 5.000 YTL, 10.000 YTL ve 15.000 YTL sermaye arttırım taahhüdünde bulunmuştur. Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü şirket adına var olan mevduat hesabına yatırılmıştır. Sermaye arttırımı sırasında 200+%18 KDV gider yapılmış ve şirket kasasından ödenmiştir.
___________ / _____________
501- Ödenmemiş Sermaye Hs. 30.000
501.01. Ortak X 5.000
501.02. Ortak Y 10.000
501.03. Ortak Z 15.000
500 Sermaye Hs. 30.000
500.01. Ortak X 5.000
500.02. Ortak Y 10.000
500.03. Ortak Z 15.000
Sermaye taahhüdü
______________ / _____________
102- Bankalar Hs. 7.500
501 Ödenmemiş Sermaye Hs. 7.500
501.01. Ortak X 1.250
501.02. Ortak Y 2.500
501.03. Ortak Z 3.750
Taahhüt edilen sermayenin 1/4'nün bankaya yatırılması
______________ / _____________
262- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs. 200
191- İndirilecek KDV Hs. 36
100- Kasa Hs. 236

Kuruluş sırasında yapılan giderlerin
şirket kasasından ödenmesi
______________ / _____________

Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması
Limited şirketler aşağıdaki nedenlerden dolayı sermaye azaltımına gidebilirler:
*Sermayenin şirketin iş hacmine göre fazla olması,
*Ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması ya da ortaklıktan çıkarılması,
*Büyük tutarlarda zarar olması
Limited şirketlerde bir ortağın sermaye miktarı 25 YTL ve esas sermaye de 5.000 YTL'den aşağı azaltılmaz. Tıpkı sermaye arttırımında olduğu gibi ortaklar tarafından oybirliğiyle sermaye azaltım kararı alınır. Anasözleşmede gerekli değişiklikler yapılır. Sermaye azaltılmış olmasına rağmen, azaltımdan sonra kalan aktiflerin şirket borçlarını karşılayacak yeterlikte olduğunun tesbitine ilişkin mahkemece atanmış üç kişilik bilirkişi raporu alınır.

Örnek: Yıldırım Gıda, Temizlik Sanayi Ticaret Limited şirketi ortakları, sermayenin iş hacmine fazla gelmesi nedeniyle sermaye azaltımına gitmeye karar vermişlerdir. Yasal işlemler tamamlanmıştır.Şirketin sermayesi 90.000 YTL ve tamamı ödenmiştir. Sermayenin %30'u oranında azaltıma gidilecektir. Şirket üç ortaklıdır. Ortaklar X,Y ve Z'nin sermaye payları sırasıyla 20.000 YTL, 30.000 YTL ve 40.000 YTL'dir. Azaltılan sermaye payları ortaklara çek verilerek ödenmiştir.
___________ / _____________
500- Sermaye Hs. 27.000
500.01. Ortak X 6.000
501.02. Ortak Y 9.000
501.03. Ortak Z 12.000
331- Ortaklara Borçlar Hs. 27.000
331.01. Ortak X 6.000
331.02. Ortak Y 9.000
331.03. Ortak Z 12.000
Azaltılan sermayenin ortakların cari
hesabına devri
______________ / _____________
331- Ortaklara Borçlar Hs. 27.000
331.01. Ortak X 6.000
331.02. Ortak Y 9.000
331.03. Ortak Z 12.000
103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs. 27.000
Azaltılan sermayenin ortaklara ödenmesi
______________ / _____________